• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

[Thiên Nhẫn] - Cập Nhật Tích Lũy Nạp Thẻ Kỳ 4 - Có Hoàng Kim Môn Phái Xưng Bá Võ Lâm

13/02/2020

[Thiên Nhẫn] - Cập Nhật Tích Lũy Nạp Thẻ Kỳ 4 - Có Hoàng Kim Môn Phái Xưng Bá Võ Lâm

 

I - Phúc Lợi Hằng Ngày Kỳ 4

* Thời Gian Áp Dụng

  • Bắt đầu từ ngày 14h 13/2
  • Tích lũy reset sau 0h mỗi ngày và chỉ cộng dồn trong ngày, không cộng dồn sang ngày kế tiếp.

Phúc lợi trong ngày sẽ được áp dụng như sau: 

II - NPC Hỗ Trợ Nhận Phúc Lợi

Để nhận được phúc lợi hằng ngày, quý vị hãy gặp Cổ Phong Hà và nhập tên tài khoản đã nạp thẻ vào các mốc đã đạt được. 


* Lưu ý về phúc lợi:

 - Nếu như bạn nạp đủ mốc và nhận chung 1 lần => Bạn có thể tự kích hoạt phúc lợi của mình. 

- Nếu như bạn nạp đủ mốc và nhận lẻ tẻ nhiều lần => Bạn không thể tự kích hoạt phúc lợi và cần sự hỗ trợ của Admin. 

Ví dụ : Trong ngày, thành viên A nạp nạp đủ mốc 1 triệu đồng có 2 trường hợp như sau: 

+ Thành viên A nạp nhiều thẻ ( tổng là 1 triệu) và nhận chung 1 lần => A có thể tự kích hoạt phúc lợi của mình tại NPC.

+ Thành viên A mỗi khi nạp thẻ xong đều  nhận đồng => nhận nhiều lần =>  A không thể tự kích hoạt phúc lợi của mình => cần có sự hỗ trợ của Admin. Hãy liên hệ fanpage để nhận được sự hỗ trợ. 

Máy Chủ Mới